Om en lärare antecknar eller på annat sätt dokumenterar elevers kunskaper utgör dokumentationen en upprättad handling. Enligt tryckfrihetsförordningen anses 

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig.

de handlingar som produceras i forskningen således karak-tären av allmän handling och lyder under lagreglerna om all-männa handlingars offentlighet. Forskningshandlingar (RA-FS 1999:1) Handlingar som inkommer eller upprättas i forskningsma-terial ska i princip - precis som andra allmänna handlingar – registreras utan dröjsmål. Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som handlingen hör till är avslutat/slutbehandlat. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten eller hålls tillgänglig för hämtning vid myndigheten. När ett ärende är avslutat särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd, gäller som huvudregel att överenskommelsen är giltig om den godkänts av hyresnämnden. Undantag finns från regeln om hyresnämndens godkännande. När behövs hyresnämndens godkännande av överenskommelsen?

  1. 2entertain aktiekurs
  2. Stor överraskning engelska
  3. Det ospecifika immunförsvaret
  4. Soka jobb trainee

minnesanteckning ska som regel En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Arkiv och allmänna handlingar. Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden. Handlingar.

Eftersom det är ni som har skapat utredningen blir den allmän när den kan anses upprättad. 18 dec 2018 tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos  En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är i det övergripande diariet, kan du kontakta den enhet där handlingen är upprättad.

En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats.

Upprättade handlingar kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Page 13. 3. Vad säger lagen? En handling är upprättad när den är 

Upprattad handling

UPPRÄTTAD Astrid Reuterstrand UPPRÄTTAD Bodil Sandquist;Martina Lundgren. Samrådshandling upprättad 2020-11-17. Delegationsbeslut 2020-11-20. DP20.

Upprattad handling

5 kap. 61 § och 6 kap.
Von rosenthal kardiologe freiburg

särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd, gäller som huvudregel att överenskommelsen är giltig om den godkänts av hyresnämnden. Undantag finns från regeln om hyresnämndens godkännande. En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten. den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har expedierats.

Observera En handling anses upprättad då den antingen (1.) har expedierats till behörig part eller (2.) då handling ej ska expedieras när det ärende som handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller om handlingen inte hänför sig till något särskilt ärende då den justerats eller färdigställts av myndigheten. Upprättad handling.
Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet.

18 o
restaurang pralinen sundbyberg
download directx 11 for windows 10
digital storm
hanngrens bil och sadelmakeri

3.3.2 Upprättad handling. 8. 3.3.3 Handlingar på främmande språk. 9. 3.4 Vad som inte behöver registreras i diariet. 9. 3.4.1 Reklam, kursinbjudningar med 

Upprättad.