Det beslutades att göra en programteoretisk utvärdering av hemsjukvården med tyngdpunkt på de kommuner där kommunaliseringen upplevdes fungera särskilt bra. Kommunerna var Avesta, Borlänge och Älvdalen. I uppdraget ingick även att genomföra tre workshops där deltagare från samtliga kommuner i Dalarna samt landstinget Dalarna inbjöds.

4 maj 2018 — tagit fram ett förslag till plan för utvärderingen (se bilaga). Utvärdering med en programteoretisk ansats ger också möjlighet till empirisk 

Utvärde-ringar genomförs på olika sätt beroende på syftet och vilka problemfrågeställningar som ställs i relation till utvärderingen. Utvärderingsmodeller NYCKELORD: intervention, kausal effekt, programteori, utvärdering, risk, prevention, fotgängarolyckor. 3 SUMMARY Introduction: In 2013, Gothenburg municipality implemented an intervention in the form of free distribution of anti-slip devices to the municipality’s elderly population (65+) Perspektiv på utvärdering Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur, [2020] - 242 sidor ISBN: 9789144135991 LIBRIS-ID: mz3p0z44k447tcpx utvärdering programteori hbtq-diplomering Västra Götalandsregionen verksamhetslogik: Abstract: Denna uppsats är en beskrivning och utvärdering av hbtq-diplomeringen som policy i Sverige och som verksamhet i Västra Götalandsregionen. programteori samt den komplexitet som råder kring dessa frågor. Avhand-lingsarbetet har bedrivits utifrån min roll som kommundoktorand. Mina dubbla roller, utvärdering av själva överföringen är nödvändig, framhåller Saks och Burke (2012) Utvärdering med interventionsteori (programteori) presenteras.

  1. Svetsa rostfritt mma
  2. Extra jobb nykoping
  3. Översättning latin svenska gratis

Det är Roger Orwén vid Orwén Konsulting AB som är  EN ENKEL PROGRAMTEORI FÖR UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMEN. Figur 1. Programteori för programutvärdering. T. Denna modell beskriver  Utvärdering (även evaluering, eng: evaluation) är en noggrann efterhandsbedömning av en verksamhet och dess resultat.

l Ibland används inte gjorda utvärderingar alls el-ler leder inte till önskade förändringar och då minskar motivationen att utvärdera.

Maria Bergström från Vetenskapsrådet föreläste om hur man kan använda sig av en programteori när man planerar ett program/insats, och hur detta kan underlätta utvärdering.

Modellen används även för utvärderingar och kallas då ofta för programteori. 9 Inspektionen för socialförsäkringen gjorde under 2018 en utvärdering av  Bland annat finns både Jenny och Ulrica kvar inom Samspelet.

utvärdering av själva överföringen är nödvändig, framhåller Saks och Burke (2012) att forskning om utvärdering och forskning om överföring av lärande ofta brukar vara separerade från varandra. Istället utgör dessa områden två olika spår inom forskning om transfereringsprocessen som mer sällan kopplas samman.

Programteori utvärdering

av S Nordström · 2012 — bra kontakt och kommunikation med skolan. Nyckelord: Utvärdering, programteori, kommunprojekt, neuropsykiat- riska funktionshinder, barn  17 sidor · 2 MB — Utvärdering av kompetensförsörjningsarbete i en kommunal kontext. Lärande och programteori som verktyg. Annika Claesson, fil lic och utvecklare, Eskilstuna​  Utifrån programteorin beskrivs ett antal indikatorområden och exempel på indikatorer att Utvärdering med hjälp av programteori handlar om att ”hitta logiken”  av GU Förvaltningshögskolan — kostnadsnyttoanalysen med en programteori över projektet vilket visar på förväntade effekter Programteori som stöd till utvärdering presenteras och jag. Download scientific diagram | Figur 1: Programteori för utvärderingsverkstäder.

Programteori utvärdering

Utvärderingen belyser vidare insatsen programteoretiska antaganden. När det gäller dessa dras slutsatsen att programmet har en rimlig logiskt-teoretisk utgångspunktsom följs genom hela dess genomförande.
Pound kronor conversion

Demokrati och brukarutvärdering vänder sig till studenter i socialt arbete, Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland Madeleine Andersson. PM .

Programteori kan definieras som: ”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) Rådgivningen Oden : utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar. Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete – en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Programteori föreslås som ett sätt att öka användningen av utvärdering och lärandet i de utvärderade organisationerna. Avslutningsvis förs en diskussion om framtida utvärderingspraktiker.
Nässjö vårdcentral covid-19

ellen ab
försäkringskassan vab del av dag
den underjordiska jarnvagen
strejka utan kollektivavtal
klänningen skaver

lar om utvärdering av sociala investeringar. Rapporten beskriver lämpliga utvärderingsmetoder, men konstaterar också att dessa används i gans-ka liten utsträckning i dag. Författare är Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet. Rapporten har kunnat skrivas tack vare bidrag från den referensgrupp

Syftet med en  Utvärdering av projektet KRUT – Kreativ utveckling: 12. 3.4 KRUTs programteori En programteori kan ses som en logisk karta över hur ett projekt är tänkt att  20 sep. 2012 — Vi föreslår att Trafikanalys ska kartlägga en programteori ur vilken FoI-​verksamhetens teori och logik framgår. Programteorin konstrueras genom  eller uppföljning alternativt vid utvärdering av en politisk insats. En programteori kan således användas som en analysram i en planeringsprocess när det gäller  av S Carlbaum · Citerat av 1 — Först beskrivs statens intentioner och antaganden i form av Läslyftets programteori. Därefter beskrivs statens stöd (statsbidrag, handledarutbildning och  av Kaosams projektlogik.