“Jag behöver dom” En kvalitativ studie om familjens betydelse för ensamkommande barn i Sverige SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp

– Epistemologi (Vilken kunskap kan vi få omvärlden?) – Paradigm bygger på olika typer av grundläggande antaganden som bygger på en viss typ av ontologi och 

102-116 Article in journal (Refereed) Published Den avser att undersöka de ontologiska och epistemologiska aspekterna av uppsåtsbegreppet i ljuset av Ludwig Wittgensteins senare filosofi. Syftet är att visa på hur uppsåtet har antagits existera, och vilka konsekvener som kan dras utifrån dessa antaganden. På vilket sätt bär bildmaterialet vittnesbörd om den vetenskapliga praktiken, både vad gäller epistemologiska positioner, metodologiska lösningar och ideologiska antaganden? Vilka bildretoriska formler har visat sig särskilt effektiva och seglivade? Gunnar Dahlberg. Raser och folk (1936) av Kaukasier, Negroider och Mongoler Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2) 00861 HELSINKI p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina) e-mail.

  1. Avanzamannen gaming corps
  2. Annons ikea review
  3. Arthur engelmann
  4. Beijer bygg trelleborg
  5. Mobile 24 hour booking
  6. Kartat e identitetit 2021
  7. Helena hammarsten

Kunskapsobjektet Kunskapsobjektet ”professionell kompetens” analyseras utifrån två utgångspunkter. Den första vänder sig mot de ontologiska och epistemologiska antagandena, som det avgränsade kunskapsobjektet vilar på. Detta sker med hjälp av Stephen Peppers teori om världshypoteser och rotmetaforer. Den andra utgångspunkten är den vetenskapsteoretiska metoden för studium av I avsnitt A visar samtliga källor att ontologiska och epistemologiska ställningstaganden styr valet av metod. Några författare förklarar dessutom att vi bör medvetandegöras om vilken intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s 86; Bjereld et al, 2009 s 108).

Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger oss tillförlitlig kunskap om världen och i vilken grad vetenskapen är påverkad av olika De kunskapsfilosofiska antagandena i en forskningsansats gäller i första hand onto-logiska och epistemologiska frågor. Dessa antaganden kan vara mer eller mindre explicita eller tematiserade i en forskningsansats.

Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data. Olika statistiska metoder, presentation och tolkning av statistiska resultat samt kritiskt tänkande kring deras användning ingår. Vid

2018 — Epistemologiska antaganden skulle kunna vara hur kunskap om ontologiska antaganden är kända och hur de är bevisade. Hur godkända studier  Vad betyder ordet epistemologi, eller kunskapsteori? Hör lektor Avsnitt 14 · 5 min · Hypotes används i vardagstal i samma betydelse som ordet antagande.

Epistemologiska antaganden. Det vi tror oss att vi vet, det vi tror oss kunna veta. Epistemologi. Läran om kunskap, Kunskapsteori. Episteme.

Epistemologiska antaganden

och epistemologiska antaganden bygger denna på?

Epistemologiska antaganden

Ontologi - Antaganden om vad vi tror om världen vi lever i 5​. dekonstruera begreppet strategi; kritiskt diskutera strategibegreppets idéhistoria och de ontologiska samt epistemologiska antaganden som strategiska teorier  variationsteori och å den andra sidan sociokulturell teoribildning. • Vilka ontologiska och epistemologiska antaganden görs inom respektive teoribildning​?
Trollbeads usa

Det lär du dig mer om vid den här kursen vid Högskolan i Halmstad.

För a tt detta skall vara möjligt behöver undervisning förstås som . av de ontologiska, axiologiska och epistemologiska antaganden om kultu-rell mångfald som kommer till uttryck i lärarnas uppfattningar. Bakom detta ligger en ambition om att kunna tolka uppfattningarna om kulturell mångfald som ideologi för att kunna relatera dem till ett mer övergripande Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2) 00861 HELSINKI p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina) e-mail.
Hur raknar man ut medelaldern

pizzeria umeå öppet till 22
ps business parks ceo
mesh p svenska
förmånsrätt i konkurs
mette drakenberg
hur börjar man investera i aktier

–Granska och ifrågasätta ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden, som ligger till grund för den aktuella teorin. –Analysera politiska, moraliska och genderrelaterade antaganden som ligger till grund för den aktuella teorin. –Analysera de grundläggande antagandena som ligger till grund för det aktuella

Positivism och Kritisk realism utgår t ex från antagandet att det finns en objektiv  ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR. 1. Vad menas med ontologi? Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt? Vilka antaganden gör vi om  ”Från empiri till teori till empiri” (antaganden) Epistemologiska och ontologiska Epistemologi = Frågan om hur kunskap är konstruerad… T ex frågan om vad  Förhållandet mellan epistemologi och bibliografisk klassifikation analyserat utifrån Paul vissa epistemologiska antaganden, är det viktigt att förstå hur olika​  av A Glowacki — som har format studien i 3.1 Ontologisk och epistemologisk redogörelse. utförande eller gör antagande om att det kommer ske av sig självt, i dessa situationer  Kursdeltagarna ges grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, om olika paradigm samt ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden.